diumenge, 6 de juliol del 2014

Acta de la VII Assemblea veïnal (2014/06/28)Hora d'inici: 19:05.
Hora d'acabament: 21:00
Assistents: 45 persones

Comença l'assemblea tot recordant que l'assemblea és veïnal, que tots els presents estan en representació pròpia i que tothom té el dret a parlar i deure d'escoltar.

El tema d'aquesta VII assemblea és donar informació sobre l'expedient 2960 “FACIES VIMPORT” per a extracció de calcària ornamental demanat per l'empresa AGUA, MINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL.

En primer lloc s'explica que, a diferència del cas de la Bassa Roja, el terrenys sobre els quals es pretén fer la investigació són majoritàriament de propietaris particulars. La PNC Secció Costur donarà la informació de que disposarà en cada moment i cada propietari decidirà lliurement que voldrà fer en cada moment: al·legar o no, vendre o no, estar a favor o en contra.
Tanmateix, la PNC, tal com vam fer amb la Bassa Roja, pensem que tenim l'obligació d'informar i al·legar.

Una altra diferència amb el cas de la Bassa Roja és que en aquest procés tenim la informació des del començament, des de la sol·licitud del permís d'investigació i per tant ens hem personat davant dels organismes competents i podrem presentar al·legacions des del principi

ORÍGENS DEL PROCÉS
Les tres quadrícules d'aquest permís d'investigació procedeixen del permís d'investigació que l'any 2006 va demanar CAPLANSA sobre les 138 quadrícules que abasten tot el terme de Costur. Posteriorment CAPLANSA es va centrar en la Bassa Roja, no va aprofitar el permís d'investigació i l'administració el va resoldre per concurs.

Dues empreses (José Solaz Olivert, de Cullera, i Agua, Minería y Medio Ambiente SL, de Castelló de la Plana) van solicitar les tres matiexes quadrícules, Solaz Oliver va renunciar al permís però Agua, Minería y Medio Ambiente SL no i aquest és el permís que ara s'ha admés a tràmit, el número 2960 FACIES VIMPORT (Expedient MIPINV/2012/11/12).

L'any 2012 la resta de quadrícules (135) van quedar franques (no tenen cap reserva per part de l'estat) i registrables (són superiors a 1 ha) i en aquest estat continuen per a qui vulga sol·licitar un permís d'investigació.

CRONOLOIA DEL PERMÍS D'INVESTIGACIÓ 2960 CLASSE C
 • 19/07/2012- Agua, Minería i Medio Ambiente SL sol·licita el permís d'investigació a la Conselleria d'Indústria.
 • 14/05/2014- Admissió definitiva a tràmit del permís.
 • 24/05/2014 – L'admissió es publica al BOP per a exposició publica encara que els terminis d'al·legació no comencen fins l'endemà de la publicació al DOCV.
 • 27/05/2014- Veiem l'admissió del permís publicada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Costur.
 • 29/05/2014- La Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, emet un informe sobre el Pla de Restauració del Projecte d'Investigació on diu que no es pot informar per una sèrie de deficiències, la mes important perquè no es determina amb exactitud el lloc on es volen fer els sondejos i les cates i també perquè s'obvia la presència de dues vies pecuàries classificades al terme de Costur.
 • 3/06/2014- Es publica al DOCV l'admissió definitiva del permís d'investigació. S'inicia un període d'al·legacions d'un mes (fins el 3/07/2014). Aquest mateix dia la PNC Secció Costur es persona a la Conselleria d'Indústria com a part interessada en l'expedient i també a l'Ajuntament de Costur per a que, tot i no ser de la seua competència, sàpien que estem interessats en l'expedient i que volem rebre la informació que els puga arribar). Consultem l'expedient a la Conselleria d'Indústria i prenem notes per a redactar al·legacions.
A partir d'ara:
  1. La conselleria ha de resoldre les al·legacions.
  2. L'empresa ha de modificar el Projecte d'Investigació i el Pla de Restauració o bé renunciar al permís.
  3. Si l'empresa modifica els projectes i presenta documentació s'obrirà un nou període d'exposició pública i presentació d'al·legacions.
  4. Si finalment es concedeix el permís d'investigació serà declarat d'utilitat pública:
   a. Tindrem 15 dies per a al·legar
   b. L'empresa tindrà 2 mesos per a demostrar que té el permís dels propietaris per a iniciar els treballs d'investigació. Si hi ha propietaris que no donen permís l'empresa ha d'iniciar un expedient d'ocupació forçosa d'acord amb la llei d'expropiació forçosa perquè el permís és d'utilitat pública. Encara que el propietari no done permís l'empresa pot expropiar perquè el permís és de la classe C i es considera d'utilitat pública. El propietari no decideix. Decideix l'empresa.
   c. L'empresa tindrà 4 mesos per a presentar el pla de treball anual.
   d. L'empresa tindrà 6 mesos per a iniciar els treballs d'investigació.
   e. L'empresa tindrà 2 anys per a acabar la investigació (prorrogables fins a 6).
   f. Els recursos extrets només són per a investigació. No poden ser comercialitzats.

Finalitzats els treballs d'investigació, l'empresa haurà de sol·licitar la concessió d'explotació.

L'expedient s'ha de resoldre (d'acord amb la llei de mines) en un termini de 6 mesos sense comptar els períodes d'exposició pública i els transcorreguts entre les resolucions administratives i la seua publicació al DOCV, però l'experiència ens diu que el processos selen ser bastant llargs; a la Bassa Roja l'atorgament del permís va tardar dos anys i a la Trauanta, al terme de Llucena, en va tardar tres.

Informem que, després de tot el que va passar amb el cas de la Bassa Roja, ens hem assabentat de l'admissió d'aquest permís perquè el vam llegir al tauler d'anuncis de l'ajuntament. Pensem que l'Ajuntament ens haguera pogut passar la informació però no ho va fer. En canvi si que ens han notificat que la Conselleria d'Indústria els ha demanat un dictamen sobre l'ampliación d'una mina a Vilafamés (San Miguel II). Des de la PNC Secció Costur els vam contestar tot agraint-los la informació i dient-los que també els haguérem agraït que ens hagueren comunicat l'admissió del permís 2960 FACIES VIMPORT, i que també els agraïrem que, quan el tinguen fet, ens faciliten còpia del dictamen que els ha demanat la Conselleria d'Indústria sobre la mina de Vilafamés.

PERMÍS DE INVESTIGACIÓ

Exposem el mapa de les quadrícules mineres amb els punts aproximats on van les cates i els sondejos i també el mapa cadastral parcel·lari, tot advertint que poden haver-hi errors en la divisió parcel·lària.

En primer lloc es faran sondejos elèctrics o prospeccions sísmiques de refracció, mètodes no destructius, i segon els resultats es determinarà el lloc on es faran els sondejos mecànics (onze sondejos d'entre 30 i 40 metres de profunditat).

Els sondejos es faran als eixamplaments de camins i en espais marginals.

Un dels sondejos està ubicat provisionalment al pla de la Roca, en una parcel·la municipal.

Tot i que el permís diu que no hi ha vies pecuàries, sí que n'hi ha i així ho fa constar la Conselleria de Medi Ambient en el document on diu que no e pot informar el Projecte d'Investigació ni el Pla de Restauració per que siga tingut en compte.

La zona que més els interessa són unes 50 hectàrees a lloc que ells anomenen el pla del Corral dels Coixos on es manifesta el tipus de calcària que busquen.

Al projecte apareixen com a beneficiables les arenisques i les argilites, la qual cosa pot ser preocupant si realment troben argiles perquè es pot transformar en una mina d'argila com les de Moró.

PROJECTE DE RESTAURACIÓ

Segons el Projecte de Restauració els sondejos s'ompliran amb el detritus que generaran i el sobrant es portarà a un altre lloc sense especificar (“donde se quede”).

Es faran tres sembres i plantacions en el moment adequat i tres regs per a afavorir el cicle vegetatiu de les plantes.

Tanmateix, aquesta empresa és la mateixa que va investigar a la partida del Bosc, a la Trauanta. Segons el cadastre miner, se li va concedir un permís d'investigació l'any 2004, però no van treballar fins l'any 2012 (no es van complir els terminis legals?) i tal com mostren les fotos projectades durant l'assemblea no es va restaurar res després d'acabar el treball d'investigació. Observant detingudament la zona el dubte que tenim es saber si tot allò només va ser un treball d'investigació o alguna cosa més.

Aprofitem les fotos de la Trauanta per deixar clar que l'explotació que es preveu a la zona del corral dels Coixos no és com la de la Bassa Roja. A la Bassa Roja l'explotació es feia mitjançant voladures i l'explotació de calcàries ornamentals es fa mitjançant el tall mecànic de la roca i el transport per a optimitzar l'aprofitament.

AL·LEGACIONS

En primer lloc expressem el nostre agraïment als propietaris particulars que ja han presentat al·legacions; a l'ajuntament de Figueroles l'interés que ha mostrat i al de les Useres perquè ens han informat que també en presentaran.
Expliquem el contingut de les setze al·legacions que hem preparat des de la PNC Secció Costur i que tenim un document per si algú vol adherir-se a les al·legacions a títol individual.

PROPOSTES I ACORDS

Se sotmet a la consideració de l'assemblea la conveniència de presentar les al·legacions i s'aprova per unanimitat.

Un assistent proposa que, ja que l'Ajuntament som tots, que presente al·legacions. Comentem que si no les té preparades ja no tindran temps. Un altre assistent proposa que l'Ajuntament s'adherisca a les al·legacions de la PNC Secció Costur. Un altre assistent proposa que si l'Ajuntament no vol presentar al·legacions, almenys haurien d'informar-se de l'estat de l'expedient i mantenir el poble informat. Finalment es consensua proposar a l'Ajuntament que s'adherisca a les al·legacions, que s'informe sobre l'estat de l'expedient i que mantinga el poble informat, la qual cosa s'aprova per majoria.

Es pregunta si es pot al·legar encara que no es tinguen finques dins de les quadrícules mineres i contestem que qualsevol pot al·legar.

Es proposa distribuir fotocòpies de les quadrícules mineres amb la divisió cadastral. Comentem que es pot fer però tenint sempre en compte que poden haver errors en la parcel·lació cadastral i que la informació serà només orientadora.

La PNC Secció Costur proposa recollir firmes en passar l'estiu amb un model per als propietaris afectats i un altre per a tots els que no ho siguen. S'aprova per unanimitat.

Es proposa demanar a l'Ajuntament que inicie els tràmits per a elaborar un Pla General d'Ordenació Urbana per a mantenir protegit el terme municipal perquè si no ordenem nosaltres el terme municipal ens l'ordenaran des de fora a base de projectes que, majoritàriament no desitgem tenir prop del nostre poble. S'informa que en el darrer ple, i en altre ocasions, ja se li ha fet aquesta proposta a l'equip de govern per part dels grups polítics de l'oposició i per part de la Plataforma i que el Sr. Alcalde respon que no ens fa falta, que val molts diners, que costarà molt de temps... i que les normes subsidiàries de l'any 1988 són suficients. La proposta de demanar l'elaboració del PGOU s'aprova per unanimitat.

S'aporta la informació que el material que busca l'empresa és una calcària ornamental anomenada “Rojo Alicante” i “Emperador”, un material molt car, però que si hi ha molta oposició l'empresa podria abandonar el projecte.

Es tanca l'assemblea a les 21:00.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada