dimarts, 26 de març de 2013

Acta de la 2a assemblea veïnal (2013/03/16)Un moment de la celebració de la segona assemblea veïnal el dia 16 de març de 2013.

Hora d'inici: 18:10. Assistents: entre 70 i 80 persones.

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura de l'acta de l’assemblea anterior
2.- Funcionament i finançament de la Plataforma NO a la Contaminació.
3.- Novetats des de la darrera assemblea
4.- Proposta de manifest, debat i aprovació, si s'escau.
5.- Propostes d'actuació immediata.
6.- Recollida de signatures.


1.- Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.

Es llig l’acta anterior

2.- Funcionament i finançament de la Plataforma NO a la Contaminació
 

S’expliquen la història de la Plataforma No a la Contaminació i els seus objectius:

Article 4t fins:
L’existència d’aquesta Associació té com a fins:

 • Defensa i protecció del patrimoni natural, cultural, d’ordenació del territori i urbanístiques.
 • Accions encaminades a conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de conservar la naturalesa i les implicacions en la salut pública
 • Per el seu caràcter eminentment social, aquesta Plataforma no s'adscriu a cap partit polític determinat ni podrà servir a altres fins que no siguen els abans anomenats, sense que això signifique renuncia alguna a la participació que, en la vida pública, li corresponga com entitat social, a través de les línies que establisca la legislació vigent en aquell moment.

També s’explica la forma de fer-se soci i de participar econòmicament. Cal omplir la butlleta d'inscripció. La inscripció és gratuïta i no es paguen quotes obligatòries. El número d'afiliats ens dona força davant les administracions i recolzament per tirar endavant. Els socis de la plataforma no paguen inscripció ni quota fixa, però si que els demanem que, si poden, facen aportacions voluntàries al compte de la Plataforma no a la Contaminació (Caixa Rural de l'Alcora, 3113-0499-16-0020758223), tot fent constar al concepte de l'ingrés l'expressió "Secció Costur". A l'assemblea es va parlar d'aportacions econòmiques d'uns 10€ anuals, sempre depenent de les possibilitats de cadascú. També es poden donar en mà als representants de la Plataforma i ells faran l’ingrés.


3.- Novetats des de la darrera assemblea. 

Es fa una explicació sobre la informació nova referent a la mina de què hem tingut notícia des de la darrera assemblea i de la situació actual del projecte.
 

L’adjudicació definitiva del contracte a l'empresa CAPLANSA es va signar l’any 2010 pel Decret d’Alcaldia 41/2010.

Per a tenir l’autorització d’explotació l’empresa encara ha d’aconseguir:

 • La Declaració d’Impacte Ambiental;
 • La Declaració d’Interès Comunitari;
 • La Llicència Ambiental;
 • El Projecte d’Ocupació i Desviament del camí ramader número 6;
i, per tant, encara tenim per danvant períodes d'exposició pública per fer al·legacions.

Respecte al que es va dir a la darrera assemblea sobre el pagament de l’arrendament de la parcel·la i del pagament d’un cànon per l’extracció de pedra, s’informa que pel lloguer dels terrenys l’empresa ha de pagar un cànon fix de 6000 €/any (+ actualització de l’IPC + IVA) i un variable de 0,30 €/m3 de calcària extreta, però que, segons el plec de clàusules administratives del contracte signat amb CAPLANSA, es cobrarà el cànon fix sempre que el valor del variable no excedisca la suma de 6000€ anuals, mentre que si el valor del cànon variable és superior a 6000€ no serà necessari pagar el cànon fix.

Per part d’alguns assistents s’apunta la possibilitat de buscar i denunciar possibles defectes administratius respecte al temps, la forma o l’exposició pública del projecte, tot insistint en la necessitat de denunciar com a única via de frenar el projecte.

En la mateixa línia s’apunta la possibilitat/necessitat de comptar amb un jurista que revise la documentació i el contracte, per tal de buscar possibles irregularitats que ens ajuden a aturar el projecte.

S’informa que l’arrendament de la parcel·la s’ha fet per vint anys improrrogables, però l’empresa, en el seu avantprojecte, ha dissenyat un pla d’explotació de 30 anys i caldria saber quines conseqüències pot tenir aquest desfassament.

Des del públic s’explica que hi ha dues classes d’explotacions, les de la classe A i les de la classe C. Actualment el projecte de la Bassa Roja està demanat per la classe A però en finalitzar els 20 anys pot passar a la classe C i si no s’arriba a un acord amb l’Ajuntament l’empresa podria expropiar la parcel·la. També s’aclareix que a Conselleria no ha arribat el projecte del nou accés i que per tal de fer la desviació de la pista, arribat a un punt de la tramitació, l’empresa podria expropiar les parcel·les necessàries per fer-la. També es diu que l’Ajuntament pot fer, indirectament, moltes coses per protegir el terme com informar sobre les diferents vies pecuàries existents, crear ordenances sobre activitats nocives, insalubres i perilloses, ordenances sobre sorolls, etc... Tot depèn de la voluntat política que es tinga.


  

4.- Proposta de manifest, debat i aprovació, si s'escau
Lectura i debat sobre el manifest. Els principals elements negatius que la mina comportarà per a la vida de les persones de Costur seran:

 1. La contaminació de l’aire i la seua influència en la salut.
 2. L’espoliació irreversible de patrimoni natural del poble.
 3. L’increment del trànsit, entre 150 i 200 camions en el moment de màxima activitat.
 4. Un lloguer per a 30 anys que hipoteca el futur de vàries generacions.
 5. Es produirà un deteriorament de la imatge del poble i una devaluació del patrimoni de tots els costurencs.
 6. La pèrdua del patrimoni públic i cultural del poble ja que la Bassa Roja té una especial importància per a la ramaderia, i també la pèrdua del valor i del patrimoni sentimental que per a la gent del poble i les seues tradicions te el pla de la Bassa Roja (anar el segon dia de Nadal a dinar i fer margallons a la Bassa Roja).
Es va apuntar també la possibilitat de fer denúncies a nivell europeu, i es va informar que estem estudiant els convenis sobre protecció del paisatge signats entre la Unió Europea i la Comunitat Valenciana per esbrinar les possibilitats que tenim si encetem aquest camí. També va apuntar la possibilitat de posar en valor el paratge de la Bassa Roja amb la creació d’un centre d’interpretació per al qual es podrien obtindre ajudes de la UE i d’altres institucions.

Es va proposar que el manifest també siga recolzat per associacions locals i de pobles veïns relacionades amb el món de la cultura i la defensa de la natura. Per aquesta raó es va decidir fer un model de manifest adaptat a les associacions en lloc de recollir la seua adhesió en el mateix full que signaran les persones físiques.

Es va votar el contingut del manifest i es va aprovar per majoria.

El manifest por ser firmat per tota persona major d’edat sensibilitzada pel tema i que estiga d’acord amb el contingut.
Es va proposar que la data límit per a la recollida de signatures fóra el dia 23 d’abril i que es faça una concentració a la plaça Major i s’avise la premsa el dia que les firmes es lliuren a l’Ajuntament.


5.- Propostes d’actuació immediata.

 1. Presentar a la Conselleria de Medi Ambient un dossier informatiu amb tota la documentació recopilada (històrica, legal, marques sobre el terreny, cartografia...) per a que el pla de la Bassa Roja siga classificat com a descansador ramader i inclòs a la classificació de camis ramaders del terme de Costur que haurà de ser modificada com marca la legislació vigent. 
 2. Afegir el testimoni oral de Vicent Garcia, l’últim pastor del poble, al dossier informatiu sobre la Bassa Roja. 
 3. Recuperar la tradició d’anar a la Bassa roja el segon dia de Nadal, per tal de donar major valor a la zona. 
 4. Establir el dia 23 d’abril com a data límit per a la recollida de signatures. Celebrar la propera assemblea, si no hi ha impediment, el dia 11 de maig de 2013.

6.- Recollida de signatures.

S’enceta la recollida de signatures.


Hora d’acabament: 20:00 hores.