dilluns, 11 de març de 2013

Fotos de la bassa Roja

Al dossier informatiu El pla de la Bassa Roja: un paratge singular del terme municipal de Costur vam explicar que des d’un punt de vista biològic i mediambiental la bassa Roja és un zona humida de caràcter temporal.
Els espais humits permanents i/o temporals són objecte de protecció i estudi com demostra la participació, l’any 2005, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Urbanisme en el projecte LIFE05/NAT/000060 per a la “Restauració d’hàbitats prioritaris per a amfibis”.

El conveni de Ramsar per a la Conservació de zones humides, va adoptar la Resolució VIII.33 sobre basses temporals duran el transcurs d’una sessió celebrada a Valencia entre els dies 18 i 26 de novembre de 2002. Aquesta resolució reconeix que les zones humides temporals contribueixen al manteniment de la diversitat biològica perquè hi ha comunitats de flora i fauna que en depenen i que a més tenen valors socioeconòmics importants com ara l’emmagatzematge d’aigua per a ús de les comunitats locals (com ara els ramaders), afavoreixen l’educació ambiental i la investigació científica i tenen valors culturals, especialment en algunes regions seques, entre les quals les zones de sistemes càrstics i zones estepàries.

La importància de determinades zones humides temporals, com ara la bassa Roja, i la resta de basses i/o abeuradors que hi ha a les proximitats o a l’interior dels camins ramaders, radica en el fet que són espais colonitzats ràpidament, quan tenen aigua, pels amfibis, i també per determinats invertebrats i crustacis, durant l’època de reproducció. Els ous dels amfibis poden romandre inactius durant quatre o cinc anys fins que una època de pluges els activa i es reprodueixen. Els amfibis són els vertebrats més amenaçats del planeta i per això és necessari adoptar mesures de gestió de les diferents espècies i dels seus hàbitats tal com proposen Sancho i Lacomba (2010) al Manual Conservación y Restauración de Puntos de Agua para la Biodiversidad, publicat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Urbanisme de la Generalitat Valenciana. No s’ha de menysprear tampoc la flora palustre que, ocasionalment, s’hi puga desenvolupar.

Que la bassa Roja és una zona humida temporal ho demostren aquestes fotos preses per M. Cruz Garcia i Miguel Vicente Ribés aquesta setemana passada.

La bassa Roja (2013-03-05). Foto Miguel Vte. Ribés.

La bassa Roja (2013-03-05). Foto Miguel Vte. Ribés.

La bassa Roja (2013-03-05). Foto Miguel Vte. Ribés.

La bassa Roja (2013-03-08). Foto M. Cruz García.

La bassa Roja (2013-03-08). Foto M. Cruz García.

La bassa Roja (2013-03-08). Foto M. Cruz García.