dilluns, 3 de març del 2014

Al·legació contra la pedrera de les Raboseres

Us donem a conèixer la nota de premsa de la Plataforma NO a la Contaminació i l'al·legació que hem presentat a l'Ajuntament de l'Alcora contra la pedrera de les Raboseres.


1.- NOTA DE PREMSA


LA PLATAFORMA PRESENTA ALEGACIONES CONTRA LA CANTERA Y FABRICACIÓN DE ASFALTO, CEMENTO Y HORMIGÓN DE “LES RABOSERES”
El pasado 4 de febrero se abrió el plazo información pública del expediente para conceder la licencia ambiental a la ampliación de la cantera de áridos para tratamiento de la materia prima en fabricación de aglomerado asfáltico, de suelo grava-cemento y de hormigón emplazada en la partida de Les Raboseres de l’Alcora.
Desde la PNC hemos presentado alegaciones por varios motivos. Primero porque consideramos que falta documentación necesaria para aprobar el proyecto. Segundo por apoyo a los vecinos de Costur que durante el día recibirán toda la contaminación, tanto ambiental como acústica, por la dirección de los vientos predominantes y como sabemos acaban de salir de la protesta contra otra cantera situada cerca de esta de Les Raboseres. Y por último y no por ello menos importante, porque esta actividad, teniendo en cuenta las emisiones previstas en la instalación de trituración y producción de aglomerado asfáltico, supone un alto volumen anual de emisiones contaminantes, que se sumará a los niveles de emisión de partículas ya existentes en la comarca, fuertemente castigada por la contaminación atmosférica de la industria de la cerámica, atomizadores de arcilla y la industria del esmalte.
Pensamos que la creación de 5 puestos de trabajo no compensa el aumento de la contaminación atmosférica, sobre todo cuando ya estamos en los límites legales de calidad del aire y los días de calma y la falta de lluvias, los superamos ampliamente. Si tenemos en cuenta que los vientos de componente SE durante el día, los que dirigen los contaminantes emitidos hacia Costur, durante la noche se invierten, contribuyen a aumentar los niveles de emisión de la zona. Añadiendo que la emisión de los COV por la ventilación de los materiales asfálticos, especialmente al ser calentados para su aplicación, y teniendo en cuenta que no consta ningún sistema de control sobre este tipo de emisiones, tenemos un contaminante más que añadir a la ya mala calidad de nuestro aire.
Por todo ello, desde la Plataforma solicitamos que no se conceda esta Licencia Ambiental por parte del Ayuntamiento de l’Alcora por entender que ya está saturada la actividad industrial contaminante en nuestro término municipal
Plataforma Ciutadana No a a la Contaminació2.- AL·LEGACIÓ PRESENTADA A L'AJUNTAMENT DE L'ALCORA


Jo, D. José Antonio Albert Monferrer,  DNI: XXXXXXXXX,  domiciliat al C/ XXXXXXXXXXXXXXXX,  de  l´Alcora 12110 de Castelló, en nom propi i en representació de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, presente la següent al·legació a l’expedient 02/10 LA sobre la concessió de la Llicència Ambiental a l’empresa Áridos Alcalatén SL per a l’explootació d’una pedrera a la partida de les Raboseres del terme de l’Alcora i l’extensió del tractament de la matèria primera per a l’elaboració d’aglomerat asfàltic.
ANTECEDENTS
1) Vista la publicació al BOP núm. 15 del dia 04/02/2014 de l’edicte de l’Ajuntament de l’Alcora pel qual s’inicia el procediment d’exposició pública per a la concessió de la Llicència Ambiental a l’empresa Áridos Alcalatén SL per a l’explotació d’una pedrera a la partida de les Raboseres del terme de l’Alcora i l’extensió del tractament de la matèria primera per a l’elaboració d’aglomerat asfàltic.
2) Vist i consultat l'expedient 02/10 LA sobre aquest assumpte que es tramita a l'Ajuntament de l'Alcora
AL·LEGACIÓ
La Plataforma NO a la Contaminació fa constar i al·lega que de la lectura de l’expedient 02/10 la es dedueix que l’empresa ja ha consumit un període de pròrroga de tres mesos (31/10/2013, registre d’entrada 5693) que va expirar el 08/02/2014 per a aportar la documentació necessària per a l’obtenció de la Llicència Ambiental sense que aquesta documentació haja sigut aportada en la seua totalitat. A l’expedient 02/10 LA sobre el tema objecte d’exposició pública falten dos documents que són:
1.- Sol·licitud d’autorització d’abocaments de líquids residuals i posterior autorització per part de la Confederació Hidrogàfica del Xúquer, preceptiu segons l’ordenança municipal de l’Ajuntament de l’Alcora.
2.- Autorització administrativa de la Conselleria de Medi Ambient, preceptiva segons la Llei 34/2007 de Qualitat de l’aire i protecció atmosfèrica, per pertànyer l’activitat als epígrafs A i B de l’annex.
i que mentre aquesta falta de documentació perdure no ha de ser concedida la Llicència Ambiental sol·licitada per Áridos Alcalatén SL ja que, com molt bé recorda l’Ajuntament de l’Alcora a la mateixa empresa mitjançant carta datada el 23 de gener de 2014 “es requisito previo para la concesión de la Licencia Ambiental la obtención de las autorizaciones de otros órganos que vengan exigidas por normativa sectorial aplicable”.
Afegir que considerem que un dels municipis més afectats per aquesta pedrera és Costur . Des de la zona on es pensa instal·lar la pedrera fins al poble hi ha una relació directa amb la direcció dels vents dominants en aquesta zona, de manera que la pols produït tant per la pròpia extracció com pels vehicles en carregar i desplaçar-se, com olors i sorolls arribaran fins als veïns de Costur. Tot això empitjorat per les poques pluges que es produeixen a la zona i que no contribueixen a netejar l'atmosfera .
Com ja és sabut, l'any passat els veïns van lluitar contra la instal·lació d'una pedrera similar en el seu propi terme, a una distància de poc més de 1,5 km de la de les Rabosseres, recollint unes 2500 firmes en contra. I entre els punts del manifest que es signava estaven:
- Perquè incrementarà els ja alts nivells de contaminació que pateix la nostra comarca
- Perquè l'increment dels nivells de contaminació de l'aire existents empitjorarà els problemes de salut dels habitants de Costur i dels de la resta dels pobles de la comarca, principalment la salut d'aquells que pateixen malalties respiratòries, broncopulmonars, MPOC, al·lèrgies ...
- Perquè provocarà un deteriorament irreversible de la imatge que fins ara estem intentant oferir del nostre poble (un poble tranquil i relativament lliure de contaminació ) i una devaluació considerable del patrimoni individual de cada un dels Costurencs i de tots aquells que se senten pel fet d'haver adquirit un segon habitatge a la urbanització la Lloma Blanca, al Mas d'Avall o al mateix centre urbà.
I després d'una enquesta d'opinió realitzada per l'Ajuntament el resultat va ser d'un 82% en contra.
D'altra banda, des Costur s'està intentant potenciar el poble com a zona de residència permanent o temporal per als que busquen tranquil·litat i contacte directe amb la natura i un desenvolupament turístic d'interior, com proclamen des del propi Ajuntament en modificació puntual n º 4 de les Normes Subsidiàries del 19 de juliol de 2013, que diu:
"Durante los últimos años, y como consecuencia de la programación de la UE-1 del Sector 1 del Suelo Urbanizable Residencial de Costur se ha producido un incremento significativo de población en el municipio. Familias provenientes de pueblos y ciudades colindantes han decidido fijar su residencia en Costur, en busca de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

También, en época estival, el municipio de Costur se convierte en una opción de veraneo para muchos ciudadanos de la provincia, resultando una alternativa a la playa, cada vez más elegida por los distintos atractivos que presenta este municipio y que se ve reforzada gracias a su posición estratégica, muy cerca de L'Alcora y Castellón.

El ayuntamiento de Costur, apuesta por mantener el nivel de calidad de vida del municipio de interior, su tranquilidad y cordialidad de sus habitantes, así como por un desarrollo turístico de toda la zona, … "

També , l'activitat que ara es pretén autoritzar , tenint en compte que les emissions previstes en la instal·lació d' trituració i producció d'aglomerats asfàltics suposa un alt volum anual , suposa augmentar els nivells d'immissió de partícules a la comarca , ja fortament castigada per les emissions de la indústria taulellera , dels atomitzadors d'argiles i de la indústria de fregida i esmalt , la creació de 5 llocs de treball no compensa els increments de contaminació atmosfèrica màxim quan s'estan ratllant els límits legals de qualitat de l'aire, especialment en els dies de calma , que superen àmpliament els límits diaris , concretament al mes de desembre del  passat any 2013 es van superar els límits diaris 7 dies a tan sols un mes . Si tenim en compte que els vents , que són de component SE pel dia , dirigeixen els contaminants emesos fa el municipi de Costur , s'inverteixen a la nit i ens tornen aquests contaminants a la vall i per tant augmentessin els nivells d'immissió de la zona .
Si a més tenim en compte l’emissió dels COV per ventilació dels materials asfàltics , especialment quan són escalfats per al seu aplicació , sense que consti sistema de control d'aquest tipus d'emissions , tenim un nou contaminant a afegir a la ja mala qualitat del nostre aire .
Per això sol · licitem la no atorgui la llicència ambiental a aquesta planta de producció d'aglomerats asfàltics per entendre saturat l'activitat industrial contaminant al terme municipal de l'Alcora
Signat : Jose Antonio Albert Monferrer
L'Alcora , febrer de 2014